Để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 18/2/2014, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 13 KH/ĐU về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014. Trang thông tin điện tử tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đăng tải toàn văn Kế hoạch để cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện.

 

ĐẢNG BỘ KHỐI   CCQ TỈNH

ĐẢNG UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

*

Số: 13 KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              

      Bắc Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2014

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

________________

 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2014, của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh, về học tập chuyên năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện chủ đề học tập xuyên suốt đó là “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

          2. Tiếp tục đẩy mạnh đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên; biểu dương kịp thời những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ ĐỂ THỰC HIỆN

1. Các chi bộ quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với quy định các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng uỷ VKSND tỉnh Bắc Ninh ban hành sửa đổi bổ sung năm 2012.

2. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tập các chuyên đề và thảo luận, xây dựng nội dung phấn đấu thực hiện. Tổ chức thảo luận trong các buổi sinh hoạt để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với nội dung công việc và chức trách, nhiệm vụ được phân công. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; các cấp uỷ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên quan đến chuyên đề tổ chức học tập. Trên cơ sở nội dung chuyên đề, các chi bộ chủ động xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

1.1. Thời gian học tập

- Tháng 4,5: Nghiên cứu chuyên đề 1 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Tháng 6,7: Nghiên cứu chuyên đề 2 “Chống chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tháng 8,9: Nghiên cứu chuyên đề 3 “Nói đi đôi với làm trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tháng 10-12: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể Chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo trong năm 2014.

* Chú ý: trong từng tháng, quý, các cơ sở chọn vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận đề ra biện pháp khắc phục. Từng đảng viên có đăng ký phấn đấu làm theo.

1.2. Cách thức tổ chức học tập

- Tháng đầu tiên của chuyên đề cần chuẩn bị kỹ lưỡng, giành nhiều thời gian để triển khai, học tập (thời gian ít nhất 60 phút); tháng còn lại, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, kiểm điểm việc làm theo của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ đối với chuyên đề của quý đã học (thời gian ít nhất 30 phút).

- Chủ trì: đồng chí Bí thư chi bộ (nếu đồng chí Bí thư chi bộ vắng thì giao cho đồng chí Phó Bí thư chi bộ).

- Việc triển khai, học tập được thực hiện sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt theo định kỳ.

- Các bước tiến hành:

* Bước 1 - Công tác chuẩn bị: Trong buổi họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Ban chi ủy bàn về chủ đề học tập trong tháng, phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu và điều hành việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Bước 2 - Tổ chức học tập: Trong buổi sinh hoạt chi bộ, tại phần học tập chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí Phó Bí thư) chủ trì thực hiện các nội dung sau:

+ Nêu chủ đề học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tháng do chi uỷ chi bộ (hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ) đã thống nhất, đồng thời giới thiệu, quán triệt, phân tích những nội dung của chuyên đề thông qua các hình thức như đọc các tài liệu học tập chuyên đề.

+ Tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung trong chuyên đề học tập; liên hệ với tình hình thực tế của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong chi bộ; tập trung đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ.

* Bước 3 - Thống nhất việc làm theo:

Đồng chí Bí thư chi bộ hoặc Phó Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị kết luận và cho biểu quyết thống nhất các nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề đã được học tập; đồng thời phân công chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc làm theo của đảng viên trong chi bộ.

Dự kiến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tháng kế tiếp.

(Toàn bộ diễn biến của nội dung học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thư ký của hội nghị sinh hoạt chi bộ ghi chép vào sổ ghi nghị quyết của chi bộ như các nội dung khác).

- Đối với sinh hoạt chi bộ tháng còn lại của chuyên đề, tiến hành như sau:

+ Đọc những mẩu chuyện hoặc tài liệu có liên quan đến chuyên đề của tháng và tiếp tục thảo luận làm sâu sắc hơn những nội dung của chuyên đề.

+ Đánh giá việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, có cách làm hay sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong việc làm theo trong tháng.

+ Thông báo chủ đề học tập, phân công việc chuẩn bị học tập của chuyên đề tiếp theo.

2. Tài liệu

          - Tài liệu học tập: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tài liệu “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Khuyến khích các chi bộ chủ động sưu tầm thêm các tài liệu giúp cho việc tổ chức học tập các chuyên đề thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên việc sưu tầm tài liệu phải được trích từ nguồn do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phát hành, công bố, đảm bảo tính định hướng chính trị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

- Các chi bộ tiếp tục tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; phát động các phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành.

- Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 trên Website của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bộ phận giúp việc Đảng ủy VKSND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng với Ban chi uỷ, trực tiếp là đồng chí bí thư các Chi bộ chủ động thực hiện Kế hoạch học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014, đồng thời chịu trách nhiệm về công tác triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại Chi bộ.

- Ban chi ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư Chi bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu các chuyên đề tại Chi bộ, gắn với chỉ đạo tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy VKSND tỉnh Bắc Ninh thông qua.

- Với các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức cho các đoàn viên, hội viên là quần chúng học tập, nghiên cứu chuyên đề và xây dựng phương hướng phấn đấu của từng cá nhân. Phân công đồng chí Ngô Thanh Tuấn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi đoàn thực hiện.

- Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các chi bộ tổ chức triển khai việc thực hiện việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng cuối quý), các Chi bộ báo cáo việc triển khai tổ chức thực hiện về Văn phòng Đảng uỷ để tổng hợp báo cáo Ban thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh trước ngày 18 của tháng cuối quý.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là yêu cầu bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhất là trong giai đoạn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Yêu cầu các Chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

Nơi nhận:

- ĐU khối CCQ   tỉnh (b/c);

- Các đ/c Đảng   uỷ viên;

- Các chi bộ;

- Các tổ chức   đoàn thể;

- Lưu VPĐU.

TM.   ĐẢNG UỶ

BÍ   THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn   Tiến Long