Trên cơ sở Hiến pháp năm 1959, ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Đây là đạo luật quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước ta và kể từ đó, ngày 26/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày 26/07/2019 sắp đến, đối với tuổi trẻ Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, Chi đoàn luôn tích cực tham gia các hoạt động thi đua, lập thành tích chào mừng ngày thành lập ngành. Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Bắc Ninh năm 2019, bám sát chủ đề công tác năm 2019 là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; Tuổi trẻ Thành phố Bắc Ninh thanh lịch, tri thức, đoàn kết, tình nguyện xây dựng đô thị văn minh hiện đại và giàu bản sắc” cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Thành đoàn Bắc Ninh, của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chi đoàn tiếp tục tổ chức cho các đoàn viên học tập, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị với nhiều hình thức mới; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, chủ quyền biển đảo Tổ quốc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Các phong trào trọng tâm như “Phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh trong toàn chi đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Đoàn viên thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh luôn thể hiện tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, tích cực hưởng ứng phong trào xung kích vì an sinh xã hội... Chi đoàn thường xuyên nhắc nhở vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nội quy, quy chế đơn vị, giáo dục ý thức công dân, chấp hành tốt quy định của pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh trong đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên Chi đoàn Viện KSND thành phố Bắc Ninh lao động, vệ sinh trong khuôn viên cơ quan

Ban chấp hành Chi đoàn đã xây dựng Kế hoạch rèn luyện cho đoàn viên năm 2019. Qua đó, từng Đoàn viên thanh niên đăng ký và tự đánh giá việc rèn luyện, tu dưỡng của bản thân. Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú và đã được Chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng.

Đoàn viên chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động như phong trảo “Tuổi trẻ Bắc Ninh vì môi trường xanh”, thông qua các việc làm, hành động cụ thể: Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh văn minh công sở, phụ trách vệ sinh làm đẹp cơ quan vào thứ 2 hàng tuần, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng nhằm tiết kiệm điện cũng như bảo vệ môi trường…; tham gia Hội trại thanh thiếu niên tỉnh Bắc Ninh 2019; tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “áo xanh tình nguyện  - trái tim hồng”; tham gia phong trào ra quân trồng “Đường cây xanh thanh niên”...

Bên cạnh việc tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, Chi đoàn Viện kiểm sát thành phố còn có các hoạt động tích cực chào mừng 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân như: tổ chức gặp mặt các đoàn viên trong chi đoàn nhằm tuyên truyền về lịch sử, sự ra đời của ngành kiểm sát nhân dân, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước; những đóng góp quan trọng của ngành Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng thời phát động thi đua giữa các đoàn viên trong chi đoàn trong công tác thực hiện chuyên môn,  nghiệp vụ.

Hòa chung không khí  thi đua chào mừng 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh quyết tâm đạt nhiều thành tích cao hơn nữa đảm bảo hoạt động của Đoàn thanh niên luôn xung kích, sáng tạo, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong hoạt động đoàn cũng như trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Nguyễn Thị Mai Anh - Chi đoàn Viện KSND thành phố Bắc Ninh