Để kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và bộ máy làm việc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, đảm bảo việc chỉ đạo điều hành được tập trung thống nhất, hoạt động có hiệu quả.

Ngày 31/01/2020, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-VKSTC  về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, theo đó Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp sáp nhập với Thanh tra; tên đơn vị mới là: Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; gọi tắt là: Thanh tra – Khiếu tố.

Trước khi sáp nhập, hai đơn vị được tổng biên chế 06 đồng chí (trong đó có 03 đồng chí Lãnh đạo). Sau khi sáp nhập Phòng Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, biên chế của Phòng được 05 đồng chí (trong đó có 02 đồng chí Lãnh đạo). Trong bối cảnh biên chế hiện có và với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, Phòng Thanh tra – Khiếu tố quyết tâm thực hiện tốt chức năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc sáp nhập phòng sẽ giúp tinh gọn đầu mối, đảm bảo sự tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị; phát huy vai trò của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị, từ đó nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Lê Đình Khôi, Phòng Thanh tra - Khiếu tố Viện KSND tỉnh Bắc Ninh