Ngày 14/5/2019, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Căn cứ Điều 151 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 28/6/2019.

Vậy Văn phòng TH&TKTP xin trân trọng thông báo để Trưởng các phòng nghiệp vụ và tham mưu Viện kiểm sát tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố biết, tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện./.

Toàn văn Thông tư: TT01 Thi Đua.pdf
BBT