VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

 


Số: 212/TB/VKS-P12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 


THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN


- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013;

- Căn cứ Luật khiếu nại; Luật tố cáo năm 2011;

- Căn cứ Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao);

- Căn cứ Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát (Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-VKSTC-V12 ngày 17/5/2016).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Thời gian tiếp công dân hàng ngày, không kể các ngày nghỉ theo quy định:

- Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân thuộc trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh – Số 44, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Thành phần tiếp công dân:

- Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ tiếp công dân.

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh định kỳ mỗi tháng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày đối với các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thời gian vào các ngày 5, 15 hoặc 25 hàng tháng.

Thông báo lịch tiếp công dân này được thực hiện từ ngày 02 tháng 6 năm 2016.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông báo để công dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết để liên hệ.


Nơi nhận:

- Vụ 12 – VKSND tối cao (b.c);

- Thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh (b.c);

- Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh (b.c);

- Đ.c Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (b.c);

- Báo, đài PTTH tỉnh Bắc Ninh;

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bắc Ninh;

- Các đ.c Lãnh đạo Viện tỉnh BN (b.c);

- Các Phòng nghiêp vụ;

- VKSND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VPTH; Lưu Phòng 12.

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Long

 

  • Tin đọc nhiều