Viện kiểm sát nhân dân là một trong các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. VKSND có vị trí và vai trò rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong những năm qua, trước tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, VKSND đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả  các vi phạm pháp luật và tội phạm như việc ban hành Hướng dẫn số 02/HD –VKSTC-VP ngày 09/01/2013 hướng dẫn công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/01/2013 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013 và nhiều văn bản khác. Để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ngành Kiểm sát đã tích cực phối hợp với các cơ quan Tư pháp đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án hình sự, góp phần ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hàng năm, khi triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát trong ngành VKSND các cấp đều nhấn mạnh: Phải chú trọng nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa tội phạm. Theo đó, trong quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND các cấp phải phát hiện những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, trong đó đặc biệt quan tâm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm ngăn ngừa tội phạm xảy ra.


TrachNhiemCua VKS 1
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định.


Bằng các biện pháp về nghiệp vụ và việc tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nên VKSND các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc quản lý, phân loại và xử lý tin báo tố giác về tội phạm, không để tin báo tồn đọng kéo dài hay quá hạn luật định. Có thể nói đây là bước giải quyết đầu tiên để các cơ quan có chức năng có thể xác minh, điều tra việc có hay không có sự kiện phạm tội từ đó có biện pháp xử lý thỏa đáng. Thông qua các biện pháp này, VKSND đã trực tiếp khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố nhiều vụ án để tiến hành điều tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc phân loại xử lý, nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự trong bắt giữ, chống bỏ lọt tội phạm.

Nhìn chung, tiến độ giải quyết án được đẩy nhanh hơn và phần lớn được thực hiện trong hạn luật định. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cũng đã chủ động bàn bạc với các Cơ quan tiến hành tố tụng chọn nhiều vụ án trọng điểm, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp để điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát các cấp thường xuyên phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, các phiên toà xét xử lưu động nhằm nâng cao kỷ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp và tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Cùng với các biện pháp tác động trực tiếp nhằm đảm bảo cho quá trình khởi tố, điều tra phát hiện và xử lý tội phạm được nhanh chóng, chính xác, kịp thời theo quyền năng và nghĩa vụ tố tụng, VKSND còn gián tiếp tác động để áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm thông qua việc thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của mình…

Công tác phối hợp với các ngành hữu quan như: Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án, UBMTTQVN, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát… để nâng cao trách nhiệm phòng ngừa tội phạm cũng được VKSND các cấp chú trọng. Song, để thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với các ngành, cùng với việc thống nhất những chủ trương, biện pháp phòng ngừa tội phạm cần hết sức quan tâm đến khía cạnh thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Cần nhận thức được rằng: Tăng cường sự phối hợp có nghĩa là phải nêu cao tinh thần hợp tác, hiệp đồng công tác, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan, không thoả hiệp một chiều hoặc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Trong thực tế rất dễ dàng nhận thấy là ở nơi nào VKSND duy trì và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình thì ở đó không những đã phát huy được vai trò tích cực, chủ động của Viện kiểm sát trong hoạt động phối hợp phòng ngừa tội phạm, mà đồng thời còn duy trì được mối quan hệ công tác tốt với các ngành, trước hết là với các cơ quan tư pháp.


TrachNhiemCua VKS 2
VKSND tỉnh Bình Định theo dõi truyền hình trực tuyến Sơ kết Chỉ thị 05 về tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong ngành KSND.


Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành đã chung tay bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật góp phần mang lại sự yên bình cho xã hội. Tuy nhiên, phòng ngừa tội phạm là công việc đầy khó khăn, phức tạp phải được tiến hành trên phạm vi toàn xã hội và đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các chủ thể phòng ngừa nhất là trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay, công tác phòng ngừa càng phải được chú trọng hơn. Có như vậy, công tác phòng ngừa tội phạm mới mang lại hiệu quả thiết thực.


Nguồn: tapchikiemsat.org.vn