Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-VKSTC- VPT, ngày 17/5/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính, trong năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H là một trong những đơn vị cấp tỉnh làm tốt công tác phát hiện những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án nhân, kịp thời báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm. Để tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự ngày một hiệu quả, chất lượng hơn nữa, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng kết quả xét xử tái thẩm vụ án: “Tranh chấp quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất” xảy ra tại tỉnh H, để các đơn vị và Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, tham khảo.