20140717111558 toan-canh-chuan

Toàn cảnh hội thảo


Tham dự hội thảo có Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC; đại diện các Bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao và Chương trình đối tác tư pháp cùng các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng phòng Khiếu tố VKSND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

20140717111558 sep-KHIEM

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu khai mạc


Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh, khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được qui định trong Hiến pháp, trong đó Viện kiểm sát là cơ quan được giao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp.

20140717111558 dai-bieu-1
20140717111614 DAI-BIEU-2

Các đại biểu dự hội thảo


Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cho biết, trên thực tế các cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác khiếu tố còn gặp phải nhiều lúng túng trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại tố cáo, một trong những nguyên nhân đó là các văn bản pháp luật cũng như một số qui chế nghiệp vụ của Ngành còn có những quy định chồng chéo chưa tạo hành lang pháp lý thông suốt cho các cán bộ. Từ những khó khăn trên, VKSNDTC và Chương trình đối tác tư pháp phối hợp tổ chức hội thảo nhằm tìm ra những bất cập của pháp luật, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác khiếu tố.

Phó Viện trưởng VKSNDTC đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp nâng cao công tác khiếu tố của toàn Ngành.

 20140717111629 dc-khue

Đồng chí Hà Như Khuê, Vụ trưởng Vụ 7 trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo


Giới thiệu những quy định của pháp luật và của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đồng chí Hà Như Khuê, Vụ trưởng Vụ 7 trình bày các vấn đề liên quan đến thực trạng qui định của pháp luật và các văn bản của VKS về công tác tiếp công dân, giải quyết, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ thực trạng đó, đồng chí Vụ trưởng Vụ 7 nêu ra các giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp thuộc thẩm quyền của VKS theo yêu cầu cải cách tư pháp để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận góp ý.

20140717111614 dai-bieu-3
20140717111614 DAI-BIEU-4

Các đại biểu dự hội thảo

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề về những tồn tại của pháp luật, những văn bản hướng dẫn, qui định thực hiện công tác trong ngành Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp thuộc thẩm quyền của VKS như việc phân công, nhiệm vụ, hiệu quả thực thi công tác này trong thực tiễn hiện nay…

20140717111629 VKS-hanoi 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội phát biểu tham luận
20140718210338 sep-MIEN-hoi-nghi
Đồng chí Nguyễn Huy Miện, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tham luận
20140718210338 le-xuan-luong-VKS-QN
Đồng chí Lê Xuân Lượng, Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tham luận

Từ những hạn chế, tồn tại đó các đại biểu cũng nêu lên một số kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đồng thời đưa ra các giải pháp về mặt lý luận có thể áp dụng với thực tiễn nhằm đổi mới căn bản công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Quốc hội với ngành Kiểm sát.

Kết thúc hội thảo, các ý kiến tham luận cũng như những kiến nghị, đề xuất sẽ được Vụ 7 ghi nhận, tiếp thu tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VKSNDTC bổ sung, sửa đổi một số văn bản dưới luật và qui chế nghiệp vụ có liên quan đến công tác khiếu tố và đề ra các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp theo đúng quy định của pháp luật


Theo: http://www.tapchikiemsat.org.vn