Trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013, của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 đã chỉ đạo toàn Ngành tập trung làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: “Tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ, bồi dưỡng kỹ năng để thực hiện tốt vài trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp.


Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện tốt việc chuyển bản án, quyết định của Viện kiểm sát cấp dưới đến Viện kiểm sát cấp trên bảo đảm kiểm sát chặt chẽ ở cả hai cấp kiểm sát. Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy do lỗi của Kiểm sát viên không làm tốt công tác kiểm sát”.

Để cụ thể hóa và thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Những giải pháp trước mắt cần thực hiện ngay

Một là, ngoài việc quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo tinh thần mới của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 tới từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác này, cần thiết phải có biện pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đội ngũ Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành và đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân để khẳng định và nâng cao hơn nữa vị thế của VKSND trong hoạt động tố tụng dân sự. Khi người dân biết và nhận thức được vị trí, vai trò của VKS trong tố tụng dân sự là một cơ quan bảo vệ pháp luật, với những quyền năng đủ mạnh như: quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị để bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và được sử ủng hộ, tin cậy của nhân dân, cũng như của toàn xã hội sẽ góp phần rất lớn cho VKSND thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự cũng như thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Hai là, Viện kiểm sát các cấp phải nhận thức đúng và đầy đủ về quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị là những quyền năng cơ bản và quan trọng nhất của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự để thường xuyên rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện các quyền năng này; bảo đảm có chất lượng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Ba là, tiếp tục tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của Toà án để phát hiện vi phạm thực hiện kháng nghị phúc thẩm. Coi việc kiểm sát bản án, quyết định của Toà án là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng hàng đầu có sự hỗ trợ, bổ sung thông qua việc nghiên cứu hồ sơ khi Toà án chuyển cho Viện kiểm sát để tham gia phiên toà xét xử để kịp thời phát hiện vi phạm của Toà án, thực hiện kháng nghị phúc thẩm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Cần xác định công tác kháng nghị phúc thẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chỉ tiêu thi đua hàng năm và là công tác mũi nhọn có tính chất đột phá khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính.

2. Những giải pháp lâu dài

Thứ nhất, công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự là một bộ phận quan trọng của kiểm sát hoạt động tư pháp nhưng cũng rất khó khăn và phức tạp. Do vậy, để bảo đảm thực hiện tốt công tác này, cần có sự đánh giá, nhìn nhận, quan tâm đúng mức và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VKS các cấp, nhất là các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện.

Thứ hai, VKSNDTC và VKSND cấp tỉnh cần có kế hoạch tăng cường biên chế, điều động, bổ nhiệm Kiểm sát viên tương xứng với tính chất, mức độ công việc cụ thể của từng đơn vị. Trong đó, chú trọng tăng cường đội ngũ Kiểm sát viên có kinh nghiệm cùng với việc quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những Kiểm sát viên trẻ tuổi có năng lực.

Thứ ba, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng tham mưu, xây dựng văn bản thực hiện kiến nghị, kháng nghị cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự. Chúng tôi cho rằng, đây cũng là một trong những yêu cầu cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu, để đáp ứng kịp thời với chức năng, nhiệm vụ mới của Viện kiểm sát theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thứ tư, Viện kiểm sát cấp trên cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm những vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị có chất lượng tốt, được Toà án xử chấp nhận kháng nghị huỷ án, sửa án để các đơn vị cấp dưới cùng nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm.

Chúng tôi kiến nghị VKSNDTC cho xuất bản hoặc đăng tải những kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSNDTC đã được Toà án xử chấp nhận kháng nghị huỷ án trên trang Web của Ngành hoặc trên Tạp chí kiểm sát để các Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính có điều kiện học tập, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

Thứ năm, duy trì và tăng cường phối hợp, trao đổi giữa VKS cấp trên với VKS cấp dưới và trao đổi, tham khảo kinh nghiệm với các đơn vị đã làm tốt, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hoặc cách làm đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm sát bản án, quyết định, công tác thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; qua đó, học tập, nhân rộng các điển hình làm tốt, hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tốt công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự gắn với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.Nguồn: tapchikiemsat.org.vn