Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật hòa giải sở Chính phủ
02/VBHN-BCA Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, trú của người nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công an
03/VBHN-BCA Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định nước ngoài đăng thường trú tại Việt Nam Bộ Công an
01/VBHN-BCA Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định nước ngoài Bộ Công an
01/2014/TT-BTP HƯỚNG DẪN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bộ Tư pháp
Hiến pháp 2013 ngày 28/11/2013 của Quốc hội Quốc hội
57/2013/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ MẪU CHỨNG MINH NHÂN DÂN Bộ Công an
1832/QĐ-TTg BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÚ Chính phủ
360/TB-VPCP Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN DÂN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Văn phòng chính phủ
19/CT-TTg VỀ VIỆC NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT VỀ NUÔI CON NUÔI TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC THI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ Chính phủ
106/2013/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/-CP ngày 19/11/2007 của Chính Phủ Chính phủ
6770/VBHN-BTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Bộ Tư pháp
34/2013/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND Tp Hồ Chính Minh
08/2013/TTLT/BCA-BNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG LIÊN TỊCH SỐ 08/2009/TTLT/BCA-BNG HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG GIẤY THÔNG HÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI Bộ Công an
1348/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN CÁC SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN DÂN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Chính phủ
11/2013/NQ-HĐND QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH BÌNH QUÂN ĐỐI VỚI NHÀ THUÊ NỘI THÀNH ĐỂ CÔNG DÂN ĐƯỢC ĐĂNG THƯỜNG TRÚ NỘI THÀNH THÀNH PHỐ NỘI HĐND thành phố Hà Nội
1713/QĐ-BTP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LỊCH PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 Bộ Tư pháp
1714/QĐ-BTP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LỊCH PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 CỦA BỘ PHÁP GIAI ĐOẠN 2013-2015 Bộ Tư pháp
02/2013/TT-BNG Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp công hàm đề nghị cấp thị thực Bộ ngoại giao
04/2017/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 04/2017/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao