Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
66/2012/NĐ-CP Nghị định số 66/2012/-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ. Chính phủ
47/NQ-CP Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ Chính phủ
62/2012/NĐ-CP Nghị định số 62/2012/-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ Chính phủ
54/2012/NĐ-CP Nghị định số 54/2012/-CP ngày 22/06/2012 của Chính phủ Chính phủ
13/2012/QH13 Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của Quốc hội Quốc hội
07/2012/QH13 Luật số 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội Quốc hội
52/2012/NĐ-CP Nghị định số 52/2012/-CP ngày 14/06/2012 của Chính phủ Chính phủ
14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA Thông liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/06/2012 của Bộ Lao động Thương binh hội Bộ Công an Bộ Công an
06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNN-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNN-VKSTC-TANDTC ngay 05/05/2012 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân Bộ Công an
26/2012/NĐ-CP Nghị định số 26/2012/-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ Chính phủ
25/2012/NĐ-CP Nghị định số 25/2012/-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ Chính phủ
02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP Thông liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/03/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
19/2012/NĐ-CP Nghị định số 19/2012/-CP ngày 16/03/2012 của Chính phủ Chính phủ
16/2012/NĐ-CP Nghị định số 16/2012/-CP ngày 12/03/2012 của Chính phủ Chính phủ
10/2012/NĐ-CP Nghị định số 10/2012/-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ. Chính phủ
02/2012/NĐ- CP Nghị định số 02/2012/- CP ngày 11/01/2012 của Chính phủ Chính phủ
109/2011/NĐ-CP Nghị định số 109/2011/-CP ngày 2/12/2011 của Chính phủ. Chính phủ
169/2011/TT-BTC Thông số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
104/2011/NĐ-CP Nghị định số 104/2011/-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ Chính phủ
105/2011/NĐ-CP Nghị định số 105/2011/-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ Chính phủ