Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
26/2012/TT-BCT Thông số 26/2012/TT-BCT ngày 21/09/2012 của Bộ Công Thương Bộ Công thương
55/2012/TT-BCA Quy định về trách nhiệm quản nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân Bộ Công an
10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/09/2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO Bộ Công an
14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA Thông liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/06/2012 của Bộ Lao động Thương binh hội Bộ Công an Bộ Công an
30/2012/TT-BCA Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh quản , sử dụng khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Bộ Công an
71/2012/TTLT-BTC-BTP QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN , SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bộ Công an
06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNN-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNN-VKSTC-TANDTC ngay 05/05/2012 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân Bộ Công an
02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP Thông liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/03/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2012/TT-BCA QUY ĐỊNH BAN HÀNH CÁC LOẠI BIỂU MẪU, SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN TẠM GIỮ, TẠM GIAM Bộ Công an
182/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí giám định pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần Bộ Tài chính
169/2011/TT-BTC Thông số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
76/2011/TT-BCA QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN Bộ Công an
70/2011/TT-BCA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ Bộ Công an
01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Viện kiểm sát nhân dân tối cao
13/2011/TT-BTP Về việc ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu mẫu sổ lịch pháp Bộ Tư pháp
36/2011/TT-BNNPTNT Thông số 36/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG Viện kiểm sát nhân dân tối cao
93/2010/TT-BTC Thông số 93/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
04/2010/TT-BKHCN Thông số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/06/2010 của Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ