Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
BQP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ HẠI NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA HỌ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Công an
219/2013/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử Bộ Quốc phòng
190/2013/TT-BTC Thông 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
186/2013/TT-BTC Thông 186/2013/TT-BTC ngày 10/12/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
28/2013/TT-NHNN Thông 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà nước
173/2013/TT-BTC Thông 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 93 CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Tư pháp
57/2013/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ MẪU CHỨNG MINH NHÂN DÂN Bộ Công an
33/2013/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI Bộ Tài nguyên và Môi trường
09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
02/2013/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Chính phủ
06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 08/8/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP Thông liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 của Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
02/2013/TT-BNG Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp công hàm đề nghị cấp thị thực Bộ ngoại giao
05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC Bộ Công an
29/2013/TT-BCA Thông số 29/2013/TT-BCA ngày 10/05/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
11/2013/TT-BCA Thông số 11/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
14/2013/TT-BTC Thông số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 của liên bộ Bộ Lao động Thương binh hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY Viện kiểm sát nhân dân tối cao