Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
06 /2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH Thông liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT Thông liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC VỀ QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ THA TRƯỚC THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM BỊ CAN HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI ĐỌC, GHI CHÉP BẢN SAO TÀI LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC SỐ HÓA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BUỘC TỘI, GỠ TỘI HOẶC BẢN SAO TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÀO CHỮA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Bộ Công an
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Bộ Công an
01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA SỞ GIAM GIỮ VỚI QUAN THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VIỆN KIỂM SÁT THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN , THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Công an
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông liên tịch Quy định việc phối hợp giữa các quan thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP THÔNG LIÊN TỊCH 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP VỀ QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
05/2017/TT-BNV THÔNG 05/2017/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG 11/2014/TT-BNV 13/2010/TT-BNV VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH Bộ Nội vụ
12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TƯƠNG TRỢ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ DO BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Tư pháp
03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Thông liên tịch 03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/08/2016 của Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC VIỆC PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC VIỆC PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
130/2016/TT-BTC Thông 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản thuế sửa đổi một số điều tại các Thông về thuế Bộ Tài chính
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
15/2016/TT-BGTVT THÔNG 15/2016/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH Bộ Giao thông vận tải
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH DO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
20/2015/TT-BTP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh số 23/2015/-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ chứng thực hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp