Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
314/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 314/-VKSTC NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT CẤP TRÊN VIỆN KIỂM SÁT CẤP DƯỚI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT CẤP TRÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA TRUY TỐ, PHÂN CÔNG CHO VIỆN KIỂM SÁT CẤP DƯỚI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ THẨM DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
313/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 313/-VKSTC NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ PHÁT NGÔN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
304/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 304/-VKSTC NĂM 2018 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
810/QĐ-VKSTC QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
2230/2016/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH 2230/2016/-CTN VỀ ĐẶC NĂM 2016 DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH Chủ tịch nước
220/QĐ-CA Về việc công bố án lệ Tòa án nhân dân tối cao
11/2016/NĐ-CP Nghị định 11/2016/-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ Chính phủ
34/2014/QĐ-TTg Quy định Tiêu chuẩn , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Thủ tướng chính phủ
21/2014/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC QUẢN ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Chính phủ
01/VBHN-BCA Ban hành quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định nước ngoài Bộ Công an
45/2013/QH13 ĐẤU THẦU Quốc hội
1851/QĐ-TTg VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2013 NĂM 2014 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN PHẢI ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT THEO CHÍNH SÁCH TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2010/-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ HIỆU LỰC THI HÀNH Chính phủ
1832/QĐ-TTg BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÚ Chính phủ
34/2013/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND Tp Hồ Chính Minh
1348/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN CÁC SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN DÂN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Chính phủ
85/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH PHÁP Chính phủ
1713/QĐ-BTP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LỊCH PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 Bộ Tư pháp
1714/QĐ-BTP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LỊCH PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 CỦA BỘ PHÁP GIAI ĐOẠN 2013-2015 Bộ Tư pháp
13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY Viện kiểm sát nhân dân tối cao
1236/QĐ-TTg Quyết định số 1236/-TTg ngày 10/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ