1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng tổng hợp &Thống kê tội phạm Viện KSND tỉnh Bắc Ninh là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trực tiếp phụ trách và chỉ đạo.

- Văn phòng tổng hợp & Thống kê tội phạm có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động chung của toàn đoan vị như: công tác xây dựng Ngành và hoạt động đối nội, đối ngoại của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

- Văn phòng tổng hợp & Thống kê tội phạm có chức năng quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ thống kê của Viện kiểm sát hai cấp.

- Khi thực hiện chức năng của mình, Văn phòng tổng hợp & Thống kê tội phạm có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch; chương trình công tác năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh xây dựng các loại thông báo thuộc phạm vi công tác của Văn phòng tổng hợp & thống kê tội phạm; các thông báo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực tỉnh ủy; Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua – khen thưởng; Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh trực tiếp làm Ủy viên thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần và phục vụ của cơ quan Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, quản lý tài sản công của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác đối nội, đối ngoại của Ngành và cơ quan Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh trong việc phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát cấp huyện địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin.

+ Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp; quản lý trang Website của Viện KSND tỉnh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện KSND tỉnh phân công.


2. Quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị

- Tháng 1/1997, VKSND tỉnh Bắc Ninh được tái lập với 6 phòng nghiệp vụ. Văn phòng tổng hợp bao gồm cả bộ phận hành chính quản trị và công tác tổ chức cán bộ  với 10 lao động trong đó có  8 biên chế, 2 hợp đồng.

- Tháng 6/2003, Văn phòng tổng hợp có quyết định đổi tên thành Văn phòng tổng hợp & thống kê tội phạm.

- Văn phòng tổng hợp & thống kê tội phạm Viện KSND tỉnh Bắc Ninh hiện có 19 lao động, trong đó có 09 lao động trong biên chế Nhà nước và 10 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ.

- Tổ chức bộ máy gồm: Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng; các bộ phận: tham mưu – tổng hợp; kế toán; văn thư - lưu trữ; lái xe; bảo vệ - điện nước.

* Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ:

- Chánh văn phòng:

+ Đ/c Nguyễn Tiến Long ( từ 1/1997 - 7/2001).

+ Đ/c Nguyễn Văn Khá (từ 8/2001 - 11/2007).

+ Đ/c Nguyễn Minh Đồng (từ 12/2007 - 5/2012).

+ Đ/c Vũ Văn Mạnh (từ 6/2012 - 6/2016).

+ Đ/c Ngô Quang Đức (từ 15/7/2016 đến 15/7/2018).

+ Đ/c Nguyễn Văn Uyên (từ 15/7/2018 đến nay).

- Phó Văn phòng:

+ Đ/c Lê Doãn Quang (từ 1/1997 - 9/1999).

+ Đ/c Vũ Văn Biểu (từ 10/1999 - 10/2004).

+ Đ/c Nguyễn Thị Hợi (từ 3/2004 - 2/2009).

+ Đ/c Nguyễn Thị Lan (từ 3/2009 - 2/2010).

+ Đ/c Phùng Đức Khiêm (từ 3/2010 - 9/2010).

+ Đ/c Lê Đình Hiền (từ 4/2011 - 5/2012).

+ Đ/c Nguyễn Thiện Nhân (từ 3/2010 - 5/2014).

+ Đ/c Phạm Thị Điệp (từ 2/2015 đến nay)

+ Đ/c Ngô Thanh Tuấn (từ 6/2012 -8/2016).

+ Đ/c Ngô Văn Thắng (từ 7/2016 - 4/2019)

+ Đ/c Nguyễn Thị Hạnh (từ 4/2019 đến nay)

- Thành tích nổi bật của tập thể đơn vị

Từ khi tái lập tỉnh đến nay tập thể cán bộ, kiểm sát viên Văn phòng tổng hợp thống kê tội phạm luôn đoàn kết, thống nhất phấn đâú  thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 1997 đến nay, Văn phòng TH - TKTP luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất xắc. Năm 2004, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Năm 2008, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều cá nhân trong Văn phòng tổng hợp & thống kê tội phạm nhiều năm liền được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

3. Thông tin liên hệ

- Văn phòng Tổng hợp & thống kê tội phạm Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.825.635

- Email: vp_bacninh@vks.gov.vn

  • Tin đọc nhiều