Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ


Tập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 15 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng 15 được nêu cụ thể tại Điều 1, Quy chế phân cấp quản lý công chức (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V15, ngày 22/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao), nội dung cụ thể như sau:

1. Biên chế và tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động.

2. Đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động.

4. Điều động, luân chuyển công chức, viên chức và người lao động.

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức và người lao động.

6. Khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động.

7. Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công chức, viên chức và người lao động.

9. Bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng, quản lý hồ sơ, dữ liệu về công chức, viên chức và người lao động.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

2. Quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị

Ngày 01 tháng 01 năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập lúc này Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh được thành lập gồm có 6 phòng nghiệp vụ . Bộ phận Tổ chức cán bộ trực thuộc Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Long làm Chánh Văn Phòng; Bộ phận Tổ chức cán bộ gồm 02 đồng chí.

- Tháng 10 năm 1999, Phòng Tổ chức cán bộ chính thức được thành lập (gồm 2 đồng chí) do đồng chí Nguyễn Văn Khá làm Trưởng phòng.

- Tháng 6 năm 2003, Phòng Tổ chức cán bộ được sáp nhập với phòng Khiếu tố thành phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố (gồm 04 đồng chí) do đồng chí Nguyễn Văn Phàn làm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Văn Xà làm Phó Trưởng phòng.

- Tháng 11 năm 2009, tách Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố thành 2 phòng là Phòng Khiếu tố và Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tổ chức cán bộ (gồm 3 đồng chí) do đồng chí Nguyễn Thị Hợi làm Trưởng phòng.

- Tháng 11 năm 2015, Phòng Tổ chức cán bộ ( gồm 4 đồng chí) do đồng chí Ngô Minh Hiệu làm Trưởng phòng.

- Hiện tại, Phòng Tổ chức cán bộ được biên chế 4 đồng chí do đồng chí Ngô Minh Hiệu làm Trưởng phòng, đồng chí Phan Thị Ngọc Phương làm Phó Trưởng phòng.

* Những thành tích nổi bật của đơn vị 

Từ khi tái lập tỉnh đến nay Phòng Tổ chức cán bộ đã trải qua nhiều giai đoạn thành lập, sáp nhập, chia tách nhưng tập thể cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất phấn đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó 4 năm (2000, 2009, 2010, 2011) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2010 được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng Bằng khen. Nhiều cá nhân trong phòng Tổ chức cán bộ được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

3. Thông tin liên hệ 

- Phòng 15 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0241.3825.597

- Email: p15.vks@bacninh.gov.vn


  • Tin đọc nhiều