Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụTập thể cán bộ, kiểm sát viên Phòng 12 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh


Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chỉ rõ:“…Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước”.

Khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn: Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Cùng với sự phát triển chung của Ngành. Trải qua các thời kỳ với các tên gọi khác nhau, 8/2015 theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC-V15 của VKSND tối cao, tên Phòng được thay đổi là Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (tên gọi tắt là Phòng 12). Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng 12 được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Quá trình xây dựng và phát triển

Sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh, ngày 01/01/1997 Phòng 12 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh hình thành và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:

* Từ 01/01/1997 đến 30/7/1997: Bộ phận kiểm sát giải quyết khiếu tố của công dân và giải quyết án hành chính nằm trong Phòng kiểm sát xét giải quyết án dân sự, án kinh tế, án lao động. Biên chế gồm 5 đồng chí, trong đó bộ phận Khiếu tố gồm 2 đồng chí.

- Đồng chí Nguyễn Đức Thường – Trưởng phòng.

* Từ 01/8/1997 đến 31/7/2001: Theo Quyết định số 27/QDDVKSTC(V9) ngày 5/8/1997 thành lập Phòng xét kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết án hành chính. Biên chế gồm 3 đồng chí.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khá – Trưởng phòng;

* Từ 01/8/2001 đến 30/6/2003: Biên chế gồm 2 đồng chí.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xà – Trưởng phòng;

* Từ 01/7/2003 đến 30/11/2007 theo Quyết định số 69/2003/QĐ/VKSTC (V9) ngày 18/6/2003 về việc thành lập Phòng tổ chức và khiếu tố. Biên chế gồm 4 đồng chí; Bộ phận Khiếu tố gồm 2 biên chế.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Phàn – Trưởng phòng;

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xà – Phó trưởng phòng;

* Từ 01/12/2007 đến 31/12/2008: Biên chế 4 đồng chí.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khá – Trưởng phòng;

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xà – Phó trưởng phòng.

* Từ 01/3/2009 đến 31/11/2009: Biên chế 4 đồng chí.

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hợi – Trưởng phòng;

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xà – Phó trưởng phòng.

* Từ 01/12/2009 đến 31/01/2012 theo Quyết định số 46/2009/QĐ/VKSTC (V9) ngày 26/11/2009 về việc thành lập Phòng Khiếu tố Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh. Biên chế 3 đồng chí.

- Đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Trưởng phòng.

* Từ 15/3/2012 đến 4/2015, biên chế gồm 4 đồng chí.

- Đồng chí: Nguyễn Bá Tiếp – Trưởng phòng.

* Từ 5/2015 đến nay tên Phòng được thay đổi là Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Biên chế gồm 3 đồng chí.

- Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng.

3. Thông tin liên hệ

- Phòng 12 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa,Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh.


  • Tin đọc nhiều