Enter Title

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 11 là một đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, có chức năng nhiệm vụ như sau: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với cơ quan Thi hành án dân sự - đảm bảo các quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật – thi hành đúng thủ tục quy định của pháp luật. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự , hành chính của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;Tập thể Phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh


Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện;

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

Đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự;

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

2. Quá trình xây dựng và phát triển:

- Năm 1997:

+ Phòng Kiểm sát thi hành án & Giam giữ cải tạo

+ Trưởng phòng: Trần Danh Thơm

+ Biên chế: 05

- Năm 1998:

+ Phòng Kiểm sát thi hành án & Giam giữ cải tạo

+ Trưởng phòng:       Đàm Hiếu Kiệm

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Khuyến

+ Biên chế: 05

- Tháng 11 năm 1999:

+ Phòng Kiểm sát thi hành án & Giam giữ cải tạo

+ Trưởng phòng:       Lê Doãn Quang

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Dũng

+ Biên chế: 05

- Tháng 11 năm 2004:

+ Phòng Kiểm sát thi hành án

+ Trưởng phòng: Lê Doãn Quang

+ Biên chế: 04

- Tháng 12 năm 2011:

+ Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự

+ Trưởng phòng:       Đàm Hiếu Kiệm

+ Phó Trưởng phòng: Chu Cảnh Hưng

+ Biên chế: 04 ( KSV trung cấp: 03, Chuyên viên: 01)

- Tháng 06 năm 2012:

+ Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự

+ Trưởng phòng:       Lê Đình Hiền

+ Phó Trưởng phòng: Chu Cảnh Hưng

+ Biên chế: 04 ( KSV trung cấp: 03, Chuyên viên: 01)

- Tháng 3/2013

+ Phòng kiểm sát thi hành án dân sự

+ Trưởng phòng: Lê Đình Hiền

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Xuân Quí

+ Biên chế: 04 ( KSV trung cấp: 03, Chuyên viên: 01)

- Tháng 12/2013 đến nay:

+ Phòng kiểm sát thi hành án dân sự

+ Trưởng phòng: Vũ Huy Lanh

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Xuân Quí

+ Biên chế: 04 ( KSV trung cấp: 03, Chuyên viên: 01)

* Thành tích nổi bật của tập thể đơn vị:

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2005

+ Bằng khen của Viện trưởng VKSTC năm 2004, năm 2005, năm 2014

3. Thông tin liên hệ

- Phòng 11 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: (0241). 3874.131


  • Tin đọc nhiều