1. Vị trí

Hội cựu chiến binh - Viện kim sát nhân dân tnh Bắc Ninh là một đoàn th chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh. Mục đích của Hội là tập hợp. đoàn kết. tổ chức, động viên các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ". Tích cực tham gia xây dựng và bo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Ngành kiểm sát bo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các hội viên: chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

2. Chức năng

Hội cựu chiến binh Viện kim sát nhàn dân tỉnh nắc Ninh có chức năng đại diện ý trí. Nguyện vọng và quyền lợi chính đáng. hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội luôn tham mưu giúp cấp ủy đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết vận động CCB trong toàn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Viện kiểm sát nhân dân tnh và của Hội. Tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, dơn vị cung như cún hộ vieil chức nhà nước.

3. Nhiệm vụ

Hội CCB - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có nhiệm vụ sau:

Tham gia xây dụng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động chng phá của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đng và pháp luật của Nhà nước. Thc hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, ác tệ nạn xã hội. Giám sát hoạt dộng của các cơ quan nhà nước cũng như cán bộ công chức theo quy định của pháp luật.

Tham gia thực hiện có chất lượng, hiệu qu nhiệm vụ chính trị của VKSND tnh Bắc Ninh. Kịp thời kiến nghị với cơ quan nhủ nước, chính quyền địa phương và Ngành kim sát vê xây dựng thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Hội cựu chiến binh và cựu chiến binh.

Tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luvện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của cựu chiến binh.

Phối hợp với Chi đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị trong đơn vị, cơ quan quân sự địa phương, giáo dục truyn thng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vị trí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về hoạt độne dối ngoại nhân dân.

4. Cơ cấu tổ chức

Ngày 28/12/1999 Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh được thành lập và chính thức ra mắt với tồng số 24 hội viên - được phân thành 2 chi hội.

Chi hội 1: gồm 11 đ/c hội viên. - đ/c Lê Doãn Quang làm chi hội trưởng.

Chi hi 2: gồm 13 đ/c hội viên - đ/c Đoàn Xuân Dụ làm chi hội trưởng.

Hiện tại Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh Bắc Ninh có 33 đồng chí tham gia sinh hoạt, trong đó Hội viên là Lãnh đạo VKSND tĩnh gồm 3 đồng chí; hội viên là trưởng, phó phòng nghiệp vụ - VKSND tỉnh và Viện trưởng, phó viện VKSND huyện, thị xã, thành phố: 19 đồng chí.

Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 2 đ/c, đại học: 31 đ/c. về lý luận chính trị: Cao cấp 15 đ/c; trung cấp 18 đ/c.

Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh được phân ra thành 3 chi hội:

Chi hội     1:     do đ/c       Nguyễn Đình Dũng phụ trách.

Chi hội     2:     do đ/c       Nguyễn Văn Phòng phụ trách.

Chi hội     3:     do đ/c

5. Những thành tích ni bật

Liên tục từ khi thành lp đến nay, hàng năm Hội cựu chiến binh VKSND tinh đà được công nhận "Hội cựu chiến binh trong sạch - vững mạnh" và được tặng nhiêu giấy khen của Hội dồng thi đua khen thường tỉnh Bắc Ninh: của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh.

Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đơn vị liên tục được cấp ủy, cấp trên công nhặn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị dn đầu khối. Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì; Chính phủ tặng Bng khen, ngành Kiểm sát nhấn dân nhiều năm liền tặng cờ đơn vị xuất sắc.

6. Thông tin liên hệ

Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: số 44 - Nguyễn Gia Thiều - phường Suối Hoa - TP. Bắc  Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241 382-1682 (đ/c Nguyễn Đình Vũ - Chủ tịch hội)

  • Tin đọc nhiều