CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

1. Chức năng

Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Hội có tính chất đặc thù được thành lập theo Quyết định số: 03/QĐ-HLG ngày 02/8/2001 của Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh. Trải qua 11 năm xây dựng và trưởng thành, Hội đã tập hợp được đông đảo các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật trong đơn vị. Với tôn chỉ, mục đích là tự nguyện hoạt động, luôn bám sát vào quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Ngành. Luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo nhằm góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, đặc biệt là đóng góp tích cực việc thực hiện chiến lược công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng và hội nhập quốc tế của đất nước....

2. Nhiệm vụ

1. Tập hợp vào Hội những người đã và đang làm công tác pháp luật trong đơn vị xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp;

2. Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật;

3. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

4. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

5. Tham gia một số hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình dự án, đề tài nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề theo từng lĩnh vực chuyên môn;

6. Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội;

7. Tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

8. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của các luật gia với Đảng bộ, Thủ trưởng đơn vị; phối hợp với đơn vị thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội;

10. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội

3. Cơ cấu tổ chức

Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh hiện có hội viên. Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2015-2020 có 05 đồng chí

Chi hội trưởng: Đồng chí Đoàn Anh Phương – Phó Viện trưởng.

Phó Chi hội trưởng: Đồng chí Vũ Văn Mạnh – Trưởng phòng 3.  

4. Thông tin liên hệ

- Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

- Địa chỉ: Số 44, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  • Tin đọc nhiều