1. Vị trí, chức năng

*Vị trí: Ban nữ công Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh là Ban tham mưu giúp Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (VKSND) về công tác  nữ công nhân viên chức – Lao động (CNVC-LĐ). Ban nữ công VKSND tỉnh Bắc Ninh do Ban chấp hành công đoàn VKSND tỉnh Bắc Ninh trực tiếp chỉ đạo.

*Chức năng: Ban nữ công đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước; Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Công đoàn cấp trên về công tác vận động nữ CNVC-LĐ; Thực hiện chương trình công tác nữ công của cấp trên và căn cứ vào phương hướng hoạt động của Công đoàn VKSND tỉnh Bắc Ninh để xây dựng chương trình công tác nữ công.

- Vận động phụ nữ chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ Quốc; vận động cán bộ nữ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học… đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của  phụ nữ Việt Nam, dân tộc Việt Nam, trau dồi phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

- Tham gia xây dựng xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những kiến nghị của nữ CNVC-LĐ trong đơn vị để đề xuất với Đảng, chính quyền, Công đoàn VKSND tỉnh Bắc Ninh.

- Tuyên truyền, giúp đỡ nữ CNVC-LĐ trong công tác, học tập, lao động và xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Động viên thăm hỏi kịp thời nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau… tuyên truyền vận động thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình;

- Đoàn kết, hợp tác cùng xây dựng, phát triển Ban nữ công vững mạnh.

3. Cơ cấu

*Ban nữ công: gồm 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban, 1 Ủy viên.

- Trưởng ban: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

- Phó trưởng ban: Phạm Thị Hương

- Ủy viên: Phạm Thị Điệp

* Số lượng nữ CNVC-LĐ của Ban nữ công VKSND tỉnh Bắc Ninh là 26 hội viên.

3. Thông tin liên hệ

- Ban nữ công – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa,Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh.

  • Tin đọc nhiều