BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thành lập để lãnh đạo, tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh.

Ban cán sự Đảng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Ninh để tổ chức thực hiện;

Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Bắc Ninh. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;

Định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Bắc Ninh theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban cán sự Đảng gồm có 05 đồng chí, Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Viện trưởng; Ủy viên Ban cán sự: Đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng, Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng, Nguyễn Thị Lan  - Phó Viện trưởng, Ngô Minh Hiệu - Trưởng phòng TCCB.

3. Thông tin liên hệ

- Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát Tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh.

- Điện thoại: 02413.25.597 (đồng chí Ngô Minh Hiệu - Ủy viên BCSĐ).

  • Tin đọc nhiều